Past Members and Visiting Scholars

Graduate Students

 • Aaron Mohs (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2006)
 • Anagha Vaidya (University of Utah,Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2009)
 • Yi Feng (University of Utah, Material Science, Ph.D., Graduated in 2007)
 • Furong Ye (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2009)
 • Yuda Zong (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2008)
 • Todd Kaneshiro (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2008)
 • Rongzuo Xu (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2009)
 • Zhen Ye (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2012)
 • Anthony Malamas (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, Ph.D., Graduated in 2014)
 • Anthony Puntel (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2014)
 • Maneesh Gujrati (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2015) 
 • Li Sheng (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2016) 
 • Zheng Han (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2017)
 • Runjie Yang (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2017)
 • Hongfa Jiang (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2018)
 • Rebecca Schur (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2018)
 • Da Sun (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2018)
 • Nadia Ayat (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2019)
 • Andrew Schilb (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2021)
 • Peter Qiao (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2021)

 Postdoctoral Fellows, Research Assistants, and Visiting Scientists

 • Xinghe Wang  
 • Tianyi Ke            
 • Xuli Wang          
 • Yanli Wang       
 • Mingqian Tan   
 • Wanjian Jia       
 • Shuoyu Yin      
 • China Kimmitha          
 • Emhonta Johnson       
 • Chengcai Luo 
 • Bharath Guru    
 • Xueming Wu    
 • Erlei Jin          
 • Xiaoyue Shi   
 • Zhuxian Zhou, PhD
 • Guanping Yu, PhD
 • Jenny Parvani, PhD
 • Xiaohui Wu
 • Zhanhu Sun, PhD
 • Han Cheng
 • Sarah Roelle
 • Xujie Liu, PhD
 • Nadia Ayat, PhD
 • Josef Scheidt
 • Amita M. Vaidya, PhD
 • Sangjoon Lee, PhD
 • Wenyu Sun, PhD

 Undergraduate Students

 • Yan Zhang
 • Amirreza Naderi
 • Megan Nellis
 • Megan Buford
 • Josef Scheidt
 • Grace Yeung
 • Jonathan Lehrer
 • Aman Shankardass
 • Xueer Yuan
 • Emma Hampson
 • Jiyoon Kim