Past Members and visting scholars

 Graduate Students

 1. Aaron Mohs (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2006)
 2. Anagha Vaidya (University of Utah,Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2009)
 3. Yi Feng (University of Utah, Material Science, Ph.D., Graduated in 2007)
 4. Furong Ye (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2009)
 5. Yuda Zong (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2008)
 6. Todd Kaneshiro (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2008)
 7. Rongzuo Xu (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2009)
 8. Zhen Ye (University of Utah, Pharmaceutics, Ph.D., Graduated in 2012)
 9. Anthony Malamas (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, Ph.D., Graduated in 2014)
 10. Anthony Puntel (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2014)
 11. Maneesh Gujrati (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2015) 
 12. Li Sheng (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2016) 
 13. Zheng Han (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2017)
 14. Runjie Yang (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2017)
 15. Hongfa Jiang (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MS., Graduated in 2018)
 16. Rebecca Schur (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2018)
 17. Da Sun (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2018)
 18. Nadia Ayat (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduated in 2019)
 19. Andrew Schilb (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, PhD., Graduating in 2021)
 20. Peter Qiao (Case Western Reserve University, Biomedical Engineering, MD.PhD., Graduating in 2021)

 Postdoctoral Fellows, Research Assistants, and Visiting Scientists

 1. Xinghe Wang  
 2. Tianyi Ke            
 3. Xuli Wang          
 4. Yanli Wang       
 5. Mingqian Tan   
 6. Wanjian Jia       
 7. Shuoyu Yin      
 8. China Kimmitha          
 9. Emhonta Johnson       
 10. Chengcai Luo 
 11. Bharath Guru    
 12. Xueming Wu    
 13. Erlei Jin          
 14. Xiaoyue Shi   
 15. Zhuxian Zhou, PhD
 16. Guanping Yu, PhD
 17. Jenny Parvani, PhD
 18. Xiaohui Wu
 19. Zhanhu Sun, PhD
 20. Han Cheng
 21. Sarah Roelle
 22. Xujie Liu, PhD
 23. Nadia Ayat, PhD
 24. Josef Scheidt
 25. Amita M. Vaidya, PhD (the Captain)

 Undergraduate Students

 • Yan Zhang
 • Amirreza Naderi
 • Megan Nellis
 • Megan Buford
 • Josef Scheidt